Hội Từ Bi Phụng Sự (CSS) là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)3 có trụ sở ở Nam California. Năm 2002, Thầy Ce (Hằng Trường) thành lập hội CSS với tâm nguyện có thể kết hợp tinh hoa đạo bồ tát với trí tuệ của thế kỷ 21, trong mọi lãnh vực từ tư duy,tu trì, tới triết lý, văn hóa, để giúp cho thân, tâm, và linh tánh con người thời đại đạt tới chỗ hài hòa, siêu thoát. Vì thế hội CSS chủ trương con đường hàm dung, vượt ra ngoài những ranh giới do dị biệt văn hóa, tôn giáo tạo ra.

Sứ mạng của hội Từ Bi Phụng Sự là thành tựu người tu đạo bồ tát (vị tha cứu đời) và truyền bá lối sống toàn diện.

Ðể thực hiện sứ mạng trên, hội Từ Bi Phụng Sự dự tính sẽ phát triển một trung tâm giáo dục, tạo môi trường nuôi dưỡng sự thực hành đạo bồ tát và lối sống toàn diện.

Mô hình tổng hợp của một lối sống toàn diện thì chú trọng tới sự phát triển cả 4 phương diện của cuộc sống: đó là tâm linh, tâm lý, trí năng, và xử thế (xã hội). Sự phát triển 4 mặt này được tiến hành song song với sự phát triển của 4 mối quan hệ với môi trường sống: đó là quan hệ với thân xác, tự nhiên giới, văn hóa, và hệ thống xã hội.

Trung tâm dự định sẽ lập trụ sở tại vùng Orange County, California, với mục đích là sẽ khai phát, trưởng dưỡng và khuyến khích sự phát triển về tâm linh, sự hài hòa về tâm lý và sức khoẻ của cơ thể của mọi người dân trong cộng đồng. Để hướng đến mục tiêu trên, trung tâm sẽ hướng dẫn phương cách tập luyện toàn diện cho thể xác và tâm linh.

Trung tâm sẽ thực hiện những chương trình như sau:
– Phối hợp thân, tâm, và linh tánh.
– Lớp huấn luyện nhằm phát triển sự nhận thức về tâm linh.
– Khuyến khích sự lành mạnh về thể chất và cách xử thế.
– Khuyến khích sự sáng tạo.
– Khuyến khích sự hài hòa của cuộc sống về mặt tâm lý và xã hội.

Xin quý đạo hữu xem đoạn video hay PDF do Thầy Hằng Trường giảng về Hội Từ Bi Phụng Sự.